Еден од глав­ни­те по­ли­тич­ки мен­то­ри на Зо­ран За­ев, од­нос­но чо­ве­кот со огром­но вли­ја­ние на по­ли­тич­ки­те дејс­тву­ва­ња на ли­де­рот на СДСМ, Љу­бо­мир Фрч­ко­ски, си за­мис­лу­ва ка­ко на ВМРО-ДПМНЕ ќе му скра­те­ле 150.000 гла­со­ви. Или де­ка ќе до­би­е­ле ба­рем ед­на­ков број ман­да­ти во ид­ни­от пра­те­нич­ки со­став. Или де­ка ме­ѓу­на­род­на­та за­ед­ни­ца ќе го уап­си це­ло ра­ко­водс­тво на ВМРО-ДПМНЕ. Или, во нај­лош слу­чај, и да не осво­јат до­вол­но гла­со­ви, со ши­ро­ка ко­а­ли­ци­ја ќе фор­ми­ра­ат вла­да за „кул­тур­на дев­мро­и­за­ци­ја“. Сѐ, са­мо не ле­ги­тим­но осво­ју­ва­ње власт