Да­ли стра­вот од за­мис­ле­на­та ру­ска агре­си­ја во Ју­го­и­сточ­на Евро­па ќе ги убе­ди за­пад­ни­те си­ли да се ор­га­ни­зи­ра­ат и да ги ис­пол­нат сво­и­те до­бри на­ме­ри и го­ле­ми ве­ту­ва­ња кон зем­ји­те од За­па­ден Бал­кан? Во тој слу­чај, тоа мо­же да се по­ка­же ка­ко единс­тве­на при­до­би­вка од зло­то што го до­не­се вој­на­та во Укра­и­на